Cục Quản lý công trình thủy lợi

Cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão

Quyết định số 12/QĐ-TCTL ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão

Chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão

Quyết định số 12/QĐ-TCTL ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão