Vụ Quản lý CTTL & ATĐ

Cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập

Cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập được quy định tại Quyết định số 18/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015.

Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và ATĐ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập, được quy định tại Quyết định số 18/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 38/QĐ-TCTL ngày 10/5/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.