Văn phòng Tổng cục

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục (sửa đổi)

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục Thủy lợi được quy định tại Quyết định số 09/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Tổng cục (sửa đổi)

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Tổng cục Thủy lợi được quy định tại Quyết định số 09/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (thay thế Quyết định số 11/QĐ-TCTL ngày 31/3/2010).