Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 07/QĐ-TCTL-VP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục, thay thế Quyết định số 09/QĐ-TCTL ngày 09/01/2015.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục có Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng do Tổng Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

a) Chánh Văn phòng Tổng cục điều hành hoạt động của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Tổng cục; quy định nhiệm vụ của các phòng thuộc Văn phòng; chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Văn phòng Tổng cục; bố trí công chức và người lao động phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo phân công của Chánh Văn phòng; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Tổ chức cán bộ;

b) Phòng Tổng hợp;

c) Phòng Hành chính, Quản trị;

d) Phòng Kế toán.

Các Phòng có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý của Tổng cục và quy định của pháp luật.

3. Công chức, người lao động thuộc Văn phòng Tổng cục thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tải về Quyết định số 07/QĐ-TCTL-VP

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article