Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Kế hoạch, Tài chính được quy định tại Quyết định số 60/QĐ-TCTL-VP ngày 27/01/2015. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 52/QĐ-TCTL ngày 26/5/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

I. Vị trí và chức năng

Vụ Kế hoạch,Tài chính là tổ chức thuộc Tổng cục Thuỷ lợi có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác kế hoạch, tài chính trong lĩnh vực Thuỷ lợi thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch, tài chính thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Tổng cục; tham gia xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật khác theo phân công của Tổng cục trưởng.

2. Về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trung hạn, dài hạn:

a) Hướng dẫn các địa phương, các đơn vị thuộc Tổng cục về việc lập, phê duyệt kế hoạch phát triển trung hạn và dài hạn;

b) Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, các chương trình mục tiêu, các dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

c) Chủ trì tổng hợp, cân đối, trình Tổng cục trưởng về kế hoạch phát triển trung hạn và dài hạn; Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch trung hạn và dài hạn.

3. Trình Tổng cục trưởng các chương trình, dự án, đề án do Tổng cục trưởng giao chủ trì thực hiện.

4. Tham gia xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành định mức, đơn giá liên quan đến việc lập và quản lý điều tra cơ bản, thiết kế qui hoạch và các lĩnh vực chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

5. Về kế hoạch hàng năm:

a) Hướng dẫn các các đơn vị thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch phát triển thuỷ lợi và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm;

b) Chủ trì tổng hợp, cân đối trình Tổng cục kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch năm về phát triển thuỷ lợi; kế hoạch nguồn kinh phí hành chính sự nghiệp, các dự án điều tra cơ bản, thiết kế qui hoạch; kế hoạch vốn đầu tư xây dựng, tu bổ nâng cấp, sửa chữa các công trình thuỷ lợi, đê điều, phòng chống thiên tai;

c) Tổng hợp, thẩm định kế hoạch tài chính, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công ích thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục theo phân công của Lãnh đạo Tổng cục;

d) Theo dõi, tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của Tổng cục; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, đề án, nghị quyết của Quốc Hội, Chính Phủ và của Bộ;

e) Thường trực theo dõi thực hiện đề án tái cơ cấu ngành.

6. Về công tác đầu tư:

a) Tham gia xác định dự án đầu tư mở mới; tổng hợp để Tổng cục trình Bộ duyệt chủ trương đầu tư;

b) Phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển để thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư cho ngành thuỷ lợi; phối hợp theo dõi việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư các dự án thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục theo phân công của Tổng cục trưởng;

c) Tổng hợp trình Tổng cục trưởng để trình Bộ duyệt danh mục các dự án thiết kế quy hoạch, dự án điều tra cơ bản mở mới; thẩm định đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí các dự án thiết kế quy hoạch, điều tra cơ bản; tham gia hội đồng khác;

d) Tham gia thẩm định các dự án đầu tư thủy lợi, tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều, dự án phòng chống thiên tai;

e) Tham gia công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án thuỷ lợi, đê điều, phòng chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

7.  Về tài chính, kế toán:

a) Chủ trì tổng hợp, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, tập huấn về chế độ tài chính, kế toán; về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, nguồn vốn đầu tư; về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của các đơn vị thuộc Tổng cục;

b) Đề xuất xây dựng và tổ chức hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách về lĩnh vực tài chính, kế toán chuyên ngành thủy lợi để Tổng cục trình Bộ; Chủ trì hoặc tham gia phối hợp xây dựng cơ chế tài chính (phí, lệ phí, thuỷ lợi phí, giá chuyên ngành các loại) các dịch vụ công ích trong lĩnh vực thuỷ lợi, đê điều, cấp nước sạch và môi trường nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục theo phân công của Tổng cục trưởng;

c) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập dự toán ngân sách hàng năm; tổng hợp dự toán trình Tổng cục để trình Bộ; phân bổ và giao nhiệm vụ chi và dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục theo số kinh phí được Bộ giao; xây dựng phương án điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và dự toán ngân sách phù hợp với tình hình thực tế trình Tổng cục để trình Bộ;

d) Thẩm định trình Tổng cục phê duyệt dự toán chi tiết hàng năm kinh phí đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo, mua sắm trang thiết bị, tài sản, sửa chữa lớn tài sản bằng nguồn kinh phí hành chính, sự nghiệp, nguồn vốn đầu tư và vốn khác do các đơn vị trực thuộc Tổng cục trình;

e) Chủ trì thẩm định chủ trương, kế hoạch sử dụng kinh phí, kế hoạch đấu thầu về mua sắm vật tư, tài sản, sửa chữa lớn phục vụ hoạt động thường xuyên, thực hiện bằng nguồn kinh phí hành chính, sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục;

f) Chủ trì thẩm tra, xét duyệt, thông báo quyết toán tài chính ngân sách nhà nước hàng năm  đối với các nguồn kinh phí được Bộ phân cấp theo quy định hiện hành; tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính ngân sách nhà nước hàng năm thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

g) Chủ trì thẩm định, thẩm tra quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách năm và quyết toán hoàn thành các dự án đầu tư do Tổng cục quản lý theo phân cấp của Bộ trình Tổng cục phê duyệt; tổng hợp kết quả quyết toán để Tổng cục trình Bộ theo qui định;

h) Thực hiện công khai việc phân bổ, giao dự toán ngân sách và quyết toán ngân sách hàng năm theo qui định;

i) Tham gia ý kiến chuyên môn nghiệp vụ về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán tại các đơn vị thuộc Tổng cục.

8.  Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục.

9. Tổ chức thực hiện công tác thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê các lĩnh vực chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

10. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục; chủ trì tổ chức thực hiện nội dung cải cách tài chính công của Tổng cục.

11. Phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách.

12. Quản lý công chức, tài sản thuộc Vụ theo qui định.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.


Tải về: QD 60_Vụ KHTC 26.1

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article