Cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính được quy định tại Quyết định số 60/QĐ-TCTL-VP ngày 27/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

1. Lãnh đạo Vụ:

a) Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Tổng cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật;

b) Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ; chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ; bố trí  cán bộ, công chức phù hợp với nhhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức của Vụ 

Công chức của Vụ thực hiện theo chế độ chuyên viên, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về công việc được giao.


Tải về: QD 60_Vụ KHTC 26.1

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC CỦA VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH:

Địa chỉ: Nhà A6B, Số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Lãnh đạo vụ:

1

Lê Thanh Cao

Vụ trưởng

08043431

2

Nguyễn Thị Liên

Phó vụ trưởng

08043433

3

Nguyễn Việt

Phó vụ trưởng

4

Phan Tiến An

Phó vụ trưởng

 

Chuyên viên:

5

Lê Thị Hảo

CV chính

08043433

6

Nguyễn Thu Hiền

Chuyên viên

7

Lê Văn Hưng

Chuyên viên

08049093

8

Đặng Trần Kiên

Chuyên viên

9

Nguyễn Viết Hiến

Chuyên viên

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article