Vụ Kế hoạch Tài chính

Cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính (sửa đổi)

Cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính được quy định tại Quyết định số 60/QĐ-TCTL-VP ngày 27/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Kế hoạch, Tài chính (sửa đổi)

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Kế hoạch, Tài chính được quy định tại Quyết định số 60/QĐ-TCTL-VP ngày 27/01/2015. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 52/QĐ-TCTL ngày 26/5/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.