Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Pháp chế, Thanh tra được quy định tại Quyết định số 15/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 603/QĐ-TCTL-VP ngày 09/8/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

I. Vị trí và chức năng

1. Vụ Pháp chế, Thanh tra là tổ chức thuộc Tổng cục Thủy lợi, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về pháp chế, thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục Thủy lợi, theo quy định của pháp luật.

2. Vụ Pháp chế, Thanh tra chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục trưởng; đồng thời chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế, thanh tra trình Tổng cục trưởng để trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành; tham gia ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, quy phạm kỹ thuật, định mức kinh tế, kỹ thuật.

2. Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế, thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.

3.  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch tuyên truyền,  phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm, dài hạn trong phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục; định kỳ kiểm tra, tổng kết việc thực hiện theo quy định.

4. Công tác pháp chế:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện sau khi được Bộ trưởng phê duyệt; tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến theo phân công của Tổng cục trưởng;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục;

c) Thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục;

d) Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

Tham gia ý kiến về mặt pháp lý trong quá trình xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của Tổng cục trưởng; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Tổng cục trưởng;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục.  

5. Công tác thanh tra, kiểm tra:

a) Trình Tổng cục trưởng phê duyệt kế hoạch thanh tra, quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc theo yêu cầu của Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ; trình Tổng cục trưởng quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn- kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra trình Tổng cục trưởng kết luận theo quy định;  

c) Thanh tra, kiểm tra các vụ việc khác do Tổng cục trưởng giao;

d) Tham mưu giúp Tổng cục trưởng quyết định theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hành vi, vi phạm pháp luật hoặc huỷ bỏ những quy định trái  pháp luật về lĩnh vực thủy lợi của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; kiến nghị người có thẩm quyền xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi quản lý của Tổng cục;

đ) Tham mưu giúp Tổng cục trưởng  chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục; tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với Thanh tra Bộ.

6. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

a) Thường trực công tác tiếp công dân; tổ chức tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định;

b) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ;

c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

7. Công tác phòng, chống tham nhũng:

 a) Giúp Tổng cục trưởng thường trực công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

 b) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc phát hiện hành vi tham nhũng; tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng;

 c) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

8. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau  thanh tra, kiểm  tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính đã có hiệu lực pháp luật của Tổng cục trưởng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

9. Phối hợp với Thanh tra các Tổng cục, các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ, cơ quan Thanh tra, cơ quan Công an các cấp, ngành và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng.

10. Tổng hợp báo cáo Tổng cục trưởng, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế về kết quả hoạt động thanh tra; pháp chế; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định.

11.Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Tổng cục.

12. Quản lý cán bộ, công chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong thực thi công vụ.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổng cục trưởng giao.


Tải vềQĐ 15_Vu PC-Ttra
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article