Cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế, Thanh tra được quy định tại Quyết định số 15/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

1. Lãnh đạo Vụ:

a) Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Tổng cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật;

b) Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ; chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ; bố trí  cán bộ, công chức phù hợp với nhhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức của Vụ thực hiện theo chế độ chuyên viên, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về công việc được giao.


Tải về
QĐ 15_Vu PC-Ttra

VỤ PHÁP CHẾ, THANH TRA

Địa chỉ: Nhà A6B, Số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại:

0437335708

Fax:

0437335702

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Lãnh đạo Vụ:

1

Nguyễn Đắc Long

Phó vụ trưởng, phụ trách

0437335708

2

Nguyễn Văn Trịnh

Phó vụ trưởng

0437379002

Chuyên viên:

3

Lê Đức Hà

Chuyên viên

0437335691

4

Nguyễn Thị Thu Hường

Chuyên viên

0437335691

5

Kiều Thị Thanh

Chuyên viên

0437335691

6

Trương Thị Liên

Chuyên viên

0437335691

7

Phạm Quang Hùng

Chuyên viên

0437335691

8

Phạm Trung Mãi

Chuyên viên

0437379002

9

Tạ Đình Tiến

Chuyên viên

0437379002

10

Đặng Hữu Trương

Chuyên viên

0437379002

11

Vũ Trung Hiếu

Chuyên viên

0437335691


 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article