Vụ QLNN & NSNT

Cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý nguồn nước & NSNT (sửa đổi)

Cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý nguồn nước và Nước sạch nông thôn được quy định tại Quyết định 10/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Quản lý nguồn nước & NSNT (sửa đổi)

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn, được quy định tại Quyết định số 10/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và thay thế Quyết định số 51/QĐ-TCTL ngày 26/5/2010.