Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Quản lý xây dựng cơ bản, được quy định tại Quyết định số 11/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 54/QĐ-TCTL ngày 26/5/2010.

I. Vị trí và chức năng

Vụ Quản lý xây dựng cơ bản là tổ chức thuộc Tổng cục Thủy lợi, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Tổng cục trưởng quản lý nhà nước về công tác xây dựng cơ bản trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai và nước sạch nông thôn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, tham gia dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành thủy lợi; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thủy lợi... theo sự phân công của Tổng cục trưởng.

2. Chủ trì, tham gia hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các chương trình, đề án đã được phê duyệt, ban hành thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

3. Chủ trì, tham gia theo dõi, kiểm tra, đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

4. Trình Tổng cục trưởng ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; văn bản cá biệt về xây dựng cơ bản chuyên ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

5. Tham gia đề xuất kế hoạch đầu tư xây dựng dài hạn, trung hạn, hàng năm của ngành.

6. Chủ trì thẩm định và trình duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu ...các dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

7. Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Bộ giao Tổng cục làm chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

8. Đầu mối tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP) thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

9. Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng các dự án được giao quản lý. Tổ chức giám định về chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

10. Chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn công trình được giao quản lý trong giai đoạn thi công xây dựng. Tham gia phương án bảo đảm an toàn hồ chứa và công tác phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

11. Tham gia đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

12.Tham gia thẩm định hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đối với các công trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

13. Chỉ đạo việc lập, giao nộp, lưu trữ hồ sơ tài liệu công trình xây dựng theo quy định  của nhà nước đối với các dự án được giao quản lý; thống kê, quản lý cơ sở dữ liệu các công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng được giao quản lý.

14. Đề xuất nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

15. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục; thực hiện công tác phòng, chống tham những, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong thực thi công vụ.

16. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ về quản lý xây dựng cơ bản cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án các dự án thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

17. Phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến  lĩnh vực được giao phụ trách.

18. Quản lý công chức, tài sản và các nguồn lực khác được giao.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.


Tải về: QĐ 11_Vu QLXDCB 6-1

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article