Cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý xây dựng cơ bản được quy định tại Quyết định số 11/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

1. Lãnh đạo Vụ:

a) Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Tổng cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật;

b) Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ; chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ; bố trí  cán bộ, công chức phù hợp với nhhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức của Vụ thực hiện theo chế độ chuyên viên, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về công việc được giao.

Tải về: QĐ 11_Vu QLXDCB 6-1

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

VỤ QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Địa chỉ: Nhà A6B, Số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại:

08049095

Fax:

0437337931

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Lãnh đạo Vụ:

 

1

Đặng Nhật Tân

Vụ trưởng

0437335714

2

Ngô Hào Hiệp

Phó vụ trưởng

0437335713

3

Vũ Văn Long

Phó vụ trưởng

08049095

Chuyên viên:

 

4

Nguyễn Ngọc Giáp

Chuyên viên

08049095

5

Nguyễn Thái Hà

Chuyên viên

0437335826

7

Nguyễn Hoàng Minh

Chuyên viên

0437335713

8

Trần Vinh Quang

Chuyên viên

08049095

9

Nghiêm Xuân Thuận

Chuyên viên

0437335826

10

Nguyễn Kim Tuấn

CV chính

0437335826

11

Nguyễn Trọng Uyên

Chuyên viên

0437335713

12

Nguyễn Mạnh Vũ

Chuyên viên

0437335826

13

Tống Văn Xiêu

CV chính

0437335713

14

Nguyễn Tuấn Dũng

Chuyên viên

08049095

15

Lê Thị Thu Hà

Chuyên viên

08049095

16

Nguyễn Ngọc Châu

Chuyên viên

08049095

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article