Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 09/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc được bổ nhiệm, miễn miệm theo quy định.

2. Bộ máy tổ chức của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật thủy lợi có 06 phòng:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

c) Phòng Chính sách và Cơ sở dữ liệu;

d) Phòng Kỹ thuật công trình;

đ) Phòng Kiểm định chất lượng công trình;

e) Phòng Chuyển giao công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Các Phòng thuộc khoản 2 Điều này có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục./.

Tải về Quyết định số 09/QĐ-TCTL-VP

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article