TT
1
Quy định xử phạt vi phạt hành chính đối với hành vi gây nổ làm nguy hại đến thân đê?
Trả lời

Khoản 6Điều 12 Nghị định 139/2013/NĐ-CP quy địnhphạt  tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gây nổ làm nguy hại đến thân đê, trừ trường hợp khẩn cấp được người có thm quyền theo quy định tại Điều 34 Luật Đê điều quyết định nổ, phá nhằm phân lũ, làm chậm lũ để hộ đê.

Ngoài ra còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:Buộc khôi phục tình trạng ban đầu (Điểm a Khoản 8 Điều 12).
2
Quy định xử phạt vi phạt hành chính đối với hành vi khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản trong phạm vi bảo vệ đê điều?
Trả lời

Điểm b Khoản 5Điều 12 Nghị định 139/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy địnhphạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản trong phạm vi bảo vệ đê điều.

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu phương tiện vi phạm (Khoản 7 Điều 12);

Ngoài ra còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:Buộc khôi phục tình trạng ban đầu (Điểm a Khoản 8 Điều 12).
3
Quy định xử phạt vi phạt hành chính đối với hành vi vận hành trái quy chuẩn kỹ thuật đối với công trình phân lũ, làm chậm lũ, cống qua đê, công trình tràn sự cố, cửa khẩu qua đê, trạm bơm, âu thuyền trong phạm vi bảo vệ đê điều?

Khoản 4Điều 12 Nghị định 139/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy địnhphạt tiền  từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vận hành trái quy chuẩn kỹ thuật đối với công trình phân lũ, làm chậm lũ, cng qua đê, công trình tràn sự cố, cửa khẩu qua đê, trạm bơm, âu thuyền trong phạm vi bảo vệ đê điều.

4
Quy định xử phạt vi phạt hành chính đối với hành vi sử dụng xe cơ giới vượt quá tải trọng cho phép đi trên đê, sử dụng xe cơ giới đi trên đê khi có biển cấm trong trường hợp đê có sự cố hoặc có lũ, lụt, bão?
Trả lời
Điểm d và Điểm đ Khoản 3 Điều 12 Nghị định 139/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy địnhphạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sử dụng xe cơ giới vượt quá tải trọng cho phép đi trên đê; sử dụng xe cơ giới đi trên đê khi có biển cấm trong trường hợp đê có sự cố hoặc có lũ, lụt, bão, trừ xe kiểm tra đê, xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cứu thương, cứu hỏa.
5
Quy định xử phạt vi phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định trong giấy phép, văn bản chấp thuận cho các hoạt động liên quan đến đê điều?
Trả lời

Điều 16 Nghị định 139/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động sai quy định trong giấy phép quy định tại Điều 31 của Luật đê điều.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động sai quy định trong giấy phép quy định tại Khoản 1 Điều 25; Khoản 2, Khoản 3 Điều 26; Khoản 2 Điều 27 và văn bản chấp thuận quy định tại Khoản 2 Điều 28 của Luật đê điều.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

6
Quy định xử phạt vi phạt hành chính đối với hành vi mở rộng diện tích mặt bằng xây dựng khi sửa chữa cải tạo công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê điều và ở bãi sông ?
Trả lời

Điều 14 Nghị định 139/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi mở rộng trái phép mặt bằng xây dựng với diện tích dưới 05 m2 khi sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê điều và ở bãi sông.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi mở rộng trái phép mặt bằng xây dựng với diện tích từ 05 m2 trở lên khi sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê điều và ở bãi sông.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tháo dỡ phần công trình, nhà ở đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

7
Quy định xử phạt vi phạt hành chính đối với hành vi xây dựng nhà, công trình tại bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng?
Trả lời

Điều 13 Nghị định 139/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng nhà, công trình tại bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng trái với quy định tại Điều 26 Luật đê điều.

Ngoài ra còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, buộc phá dỡ công trình xây dựng.

8
Quy định xử phạt vi phạt hành chính đối với hành vi xây dựng công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều?
Trả lời

Điểm a Khoản 5 Điều 12 Nghị định 139/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều, trừ công trình phục vụ phòng, chống lũ, lụt, bão, công trình phụ trợ và công trình đặc biệt;

Ngoài ra còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng (Điểm c Khoản 8 Điều 12 Nghị định 139/2013/NĐ-CP).

9
Tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê được quy định như thế nào?
Trả lời

Điều 13 Thông tư 54/2013/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônquy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê như sau:

1. Đoạn đê kết hợp làm đường giao thông theo quy định tại Điều 28 Luật Đê điều có tính toán xác định tải trọng thiết kế, cho phép xe cơ giới đi trên đê theo tải trọng thiết kế được phê duyệt.

2. Đoạn đê chưa có tính toán xác định tải trọng cho phép xe cơ giới đi trên đê nhưng mặt đê đã được cứng hóa bằng bê tông hoặc rải nhựa, cho phép xe cơ giới đi trên đê có tổng tải trọng không vượt quá 12 tấn.

3. Đoạn đê không thuộc quy định tại khoản 1, khoản 2 nêu trên, cho phép xe cơ giới đi trên đê có tổng tải trọng không vượt quá 10 tấn.

10
Nguyên tắc quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê?
Trả lời

Điều 12 Thông tư 54/2013/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định nguyên tắc tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê như sau:

1. Quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê phải đảm bảo an toàn cho đê.

2. Xác định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê phải căn cứ vào điều kiện địa chất nền, thân đê, kết cấu mặt đê, đặc điểm của đê.

3. Cắm biển báo quy định tải trọng cho tuyến đê, đoạn đê phải phù hợp với đặc điểm của tuyến đê, đoạn đê (các trục giao thông giao cắt với đê, các dốc lên đê, các công trình trên đê), thuận lợi cho phương tiện tham gia giao thông trên đê.

4. Biển báo giới hạn tải trọng đối với xe cơ giới đi trên đê thực hiện theo mẫu biển báo giao thông đường bộ hiện hành.

12345678