Thứ trưởng, Tổng cục trưởng: Hoàng Văn Thắng
Họ và tên đệm :  Hoàng Văn
Tên :  Thắng
Email :  thanghv@wrd.gov.vn
Điện thoại : 
Di động : 
Phó Tổng cục trưởng: Lê Mạnh Hùng
Họ và tên đệm :  Lê Mạnh
Tên :  Hùng
Email :  hunglm@wrd.gov.vn
Điện thoại : 
Di động : 
Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Văn Tỉnh
Họ và tên đệm :  Nguyễn Văn
Tên :  Tỉnh
Email :  tinhnv@wrd.gov.vn
Điện thoại : 
Di động : 
Phó Tổng cục trưởng Trần Quang Hoài
Họ và tên đệm :  Trần Quang
Tên :  Hoài
Email :  hoaitq@wrd.gov.vn
Điện thoại : 
Di động :